Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά συνεχίζει το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο του διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγ.Αναργύρων & Κω

Παλιά Κοκκινιά, 18542, Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α.Σ.Μ.Π.


Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά δραστηριοποιείται στο χώρο της αλληλέγγυας εκπαίδευσης από το 2005. Το 2006 πήρε τη νοµική µορφή Συλλόγου µε απώτερο σκοπό τη µορφωτική, κοινωνική και πολιτική ενδυνάµωση των µεταναστών και των προσφύγων που ζουν στη χώρα µας.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δράσης του σχολείου πέρασαν από τις τάξεις του χιλιάδες µετανάστες διαφορετικών εθνοτήτων και εκατοντάδες αλληλέγγυοι εθελοντές. Στο ετήσιο πρόγραµµα του σχολείου συµπεριλαµβάνονται µαθήµατα Ελληνικών διαφορετικών επιπέδων: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 µε στόχο την απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας καθώς και µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, Ανάγνωσης- Γραφής, Ιστορίας και Πολιτισµού. Παράλληλα, λειτουργούν ξενόγλωσσα τµήµατα διαφορετικών επιπέδων, τµήµατα πληροφορικής, τµήµατα πολιτιστικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος
Στο πλαίσιο του προγράµµατος εκδηλώσεων και δράσεων πραγµατοποιούνται επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και µνηµεία, εντός και εκτός της Αθήνας, µε σχεδιασµό µονοήµερων ή διήµερων εκδροµών. Συµµετέχουµε σε αντιρατσιστικά – αντιφασιστικά φεστιβάλ, σε ηµερίδες και εργαστήρια σχετικά µε την αλληλέγγυα εκπαίδευση και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα που αφορούν όλους µας ανεξαιρέτως, Έλληνες και Μετανάστες.
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση και η αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών καταπολεµούν τον φόβο και τις διακρίσεις και ενισχύουν τον εκδηµοκρατισµό της κοινωνίας µας, υποστηρίζοντας έτσι το δικαίωµα στη διαφορετικότητα ενάντια σε κάθε µορφή περιθωριοποίησης ή αποκλεισµού. Η ενεργός συµµετοχή ευαισθητοποιηµένων πολιτών, εθελοντών εκπαιδευτικών και µαθητών συνεχίζει να αποτελεί το µοναδικό εφόδιο στην προσπάθειά µας να διατηρήσουµε το αλληλέγγυο εκπαιδευτικό έργο αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια.
Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά δεν είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. ∆ιεκδικούµε τον σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, δίνοντας έµφαση σε θέµατα που αφορούν την Παιδεία, την Υγεία και την Εργασία, µε στόχο τόσο την οµαλή ένταξη των µεταναστών και των προσφύγων που διαµένουν στη χώρα µας, όσο και την υποστήριξη όλων των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, θρήσκευµα, ταυτότητα φύλου και σεξουαλικό προσανατολισµό.
Όλα τα µαθήµατα στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά παρέχονται δωρεάν.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ


The Piraeus Open School of Immigrants has been active in the field of solidarity educational work since 2005. In 2006 it took the legal form of an Association which ultimate goal is the educational, social and political empowerment of migrants and refugees, living in our country.
All these years of our operation, thousands of immigrants of different ethnicities and hundreds of solidarity volunteers have participated actively in our classrooms. Our annual curriculum includes various Greek Level courses: A1, A2, B1, B2, C1 with the aim of obtaining the corresponding language certificates, remedial teaching classes, Reading- Writing, History and Culture. At the same time we operate foreign-language departments of different levels, cultural and artistic interest classes, as well as IT training.
Our program of events and actions contain visits to archaeological sites, museums and landmarks in Athens and the provinces. We also participate in anti-racism, anti-fascist festivals, seminars and thematic workshops on solidarity educational work as well as modern social problems that concern us all, Greeks and Immigrants.
Intercultural education and the interaction between different cultures combat fear and discrimination and strengthen the democratization of our society, thus supporting the right to diversity against all forms of marginalization or exclusion. The active participation of sensitized citizens, volunteer teachers and students continues to be the only asset in our effort to maintain the solidarity educational work consistent over the years.
Piraeus Open School of Immigrants is not a Non Governmental Organization. We call for respect for human rights, with emphasis on Education, Health and Work issues, aiming both at the smooth integration of immigrants and refugees residing in our country and the support of all vulnerable social groups, regardless of ethnic origin, religion, gender identity and sexual orientation.
All courses at the Piraeus Open School of Immigrants are provided free of charge.